Opgaver
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Ocean Atlantic i Antarktis.
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Grågås, Tidal Consult, Københavnske Byparke
Grågås, Tidal Consult, Københavnske Byparke
Grågås, Tidal Consult, Københavnske Byparke
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.

2024 Koordineret optælling af Tajgasædgås i Nordøstjylland. Aarhus Universitet. 


2024. Registrering af gæs, svaner og rovfugle i projektområde ved Øster Hurup. Rambøll A/S.


2024. Registrering af gæs, svaner og rovfugle i projektområde vedStore Vildmose. Rambøll A/S.


Usage of drones (UAS) in assessing birds alongthe East Atlantic Flyway

          Scientific Report from DCE. Centre for Environment and Energy.


2023 Iben Hove Sørensen, Lars Maltha Rasmussen og Timme Nyegaard: 

          Hvordan sikres Hedehøgens fremtid som dansk ynglefugl?
          En analyse af 25 års overvågningsdata. Videnskabelig artikel i                      Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 117 (111-121)


2023. Botanisk basisregistrering af 3 byparker i Odense. Habitats. 

2023. Registrering af padder og deres levesteder ved Odense Universitets Hospital. Natur360. 


2023. Optælling af ynglefugle vha drone på Katholm. Dansk Ornitologisk Forening. 


2023. Registrering af ynglefugle ved Tjele Gods. Rambøll Danmark AS.


2022-2023. Registrering og koordinering af synkrone optællinger af Tajgasædgæs i Nordøstjylland. Analyse af data og rådgivning om forvaltning. Rambøll Danmark AS. Se foto.


2023. Feltarbejde i Kattegat med undersøgelse af trækkede fugle gennem en kommende havmøllepark. WSP Danmark.


2023. Feltarbejde. Optælling af havfugle fra fly i Nordsøen. Aarhus Universitet. 


2023. Rådgivning om biodiversitet i forbindelse med planlægning af en solcellepark i Midtjylland. Unison Energy Partnes.


2023. Rådgivning i forbindelse med planlægning af en solcellepark i Nordsjælland. Habitats.


2022-nu. Fotoredaktør af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift. 


2022. September-november. Expedition guide for Hurtigruten på MS Spitsbergen, Svalbard-Island, Norske fjorde fra Tromsø til Hamborg, Spanien og Portugal. 


2022. Tourguide til Grønland for gruppe fra AviFauna Naturresor. 


2022. Kortlægning af ynglefugle i Filsø, Birkesø og ved Gyldensteen Strand i 2022 ved brug af drone. Aage V. Jensen Fone. Læs rapport. 


2022. Monitering af ynglefugle på Langli, Nationalpark Vadehavet. Aarhus Universitet. 


2022. Kortlægning af ynglende Hættemåger Gurre Sø, Nordsjælland, Haderslev Dam, Sønderjylland, Hornsgård Holm, Limfjorden, Tarup-Davinde Grusgrave, Fyn, og Sneum Engsø, Vadehavet. Aarhus Universitet. Se foto. 


2022. Kortlægning af havfugle fra fly i Jammerland Bugt, Vestsjælland. BioConsult SH, Tyskland. 


2022. Overvågning af Hedehøg i Sydvestjylland. Artskoordinator. Dansk Ornitologisk Forening. Se foto.  


2022. Registrering af biodiversitet i urørt skov på Naturstyrelsens udpegede arealer. Baseline for ynglefugle. Profus Naturrådgivning. 


2022. Registrering af ynglefugle på arealer omkring store kontorbygninger i Ballerup. Habitats ApS. 


2022. Registrering af Bilag IV-arter, padder og ynglefugle. Birkerød. Natur360 og Rudersdal Kommune. Se Foto. 


2022. Registrering af Bilag IV-arter, padder og ynglefugle. Hørsholm. Natur360 og Rudersdal Kommune. 


2022. Togt på Nordsøen. Registrering af havfugle vest for Thorsminde. Aarhus Universitet. 


2022. Registrering af Bilag IV-arter, padder og ynglefugle ved planlægning af byggefelter nær Slangerup og Ølstykke. Natur360. 


2022. Registrering af Bilag IV-arter og padder. Kagsåparken i Ballerup. Natur360 og Vejdirektoratet. 


2022. Optælling af vinterfugle i Købenavns Indre Søer. Københavns Kommune. Se rapport. 


2022. Fotos til "Naturguide Grønland" udgivet på Gyldendal. Forfatter: Bo Normander. 


2021. Zawadzki LC,Hallgrimsson GT, Veit RR, Maltha Rasmussen L, Boertmann D, Gillies N & Guilford T. Predicting Source Populations of Vagrants Using Breeding Population Data: A Case Study of the Lesser Black-Backed Gull (Larus fuscus). Front. Ecol. Evol., 03 December 2021.


2021. Tourguide til Vadehavet for svensk gruppe fra AviFauna Naturresor.


2021. Artskoordinator. Feltarbejde. Registrering af ynglende Hedehøg. Projekt Hedehøg. Dansk Ornitologisk Forening. Udarbejdelse af rapport. 


2021. Registrering af Stor Vandsalamander på lokalitet ved Farum Kaserne. Rapport til privat kunde. 


2021. Registrering og optælling af ynglende Hættemåger i Utterslev Mose fra dronefotos. Københavns Kommune. Se rapport.


2021. Vurdering af konsekvensen af en mulig disc-golfbane i et område nord for Værløse Svømmehal. Furesø Kommune. 


2021. Vurdering af forekomsten af Hedehøg i relation til planlagt klægindvinding i Natura2000-område i Ballum Enge. COWI.  


2021. Registrering af ynglefugle og padder i Better Energy's solcellepark ved Blangslev, Sjælland. Habitats ApS for Better Energy.   


2021. Registrering af Engsnarre i to områder i Sønderjylland, hvor der planlægges solcelleparker. Natur360. 


2021. Registrering af ynglefugle på Langli i Nationalpark Vadehavet. Aarhus Universitet. 


2021. Screening af Østbanen på Stevns for lokaliteter med forekomst af Markfirben. Natur360.


2021. Maglemosen ved Vedbæk. Registrering og dokumentation af invasive planter vha. dronefotos. Natur360 for Rudersdal Kommune. 


2021. Langtidsovervågning af Ederfugle i Vestgrønland. Feltarbejde og rapport til Grønlands Naturinstitut. Se rapport. 


2021. Medlem af Advisory Board. Rådgivning om naturforhold på Amager Fælled. Fælledby P/S. 


2020. Langtidsovervågning af Ederfugle i Vestgrønland. Feltarbejde og rapport til Grønlands Naturinstitut. Se rapport. 


2020. Registrering af ynglefugle og padder i Better Energy's solcellepark ved Blangslev, Sjælland. Natur360 for Habitats ApS. 


2020 Maglemosen ved Vedbæk. Registrering af ynglefugle. Natur360 for Rudersdal Kommune. 


2020. Dronefotos af ældre villakvarterer. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift. 


2020. Optælling af ynglefugle på Vestre Kirkegård og Bispebjerg Kirkegård. Københavns Kommune. Se Rapport. 


2020. Optælling af Hættemåger i Utterslev Mose på fotos optaget fra drone. Natur360 for Københavns Kommune. Se Rapport. 


2020. Artskoordinator. Feltarbejde. Registrering af ynglende Hedehøg. Projekt Hedehøg. Dansk Ornitologisk Forening. Udarbejdelse af rapport. 


2020. Udarbejdelse af informationsfolder om Projekt Hedehøg for Dansk Ornitologisk Forening. 


2020  Instruktør i speedbådskørekort. Speedbaaden.dk. 


2019. Artskoordinator. Feltarbejde. Registrering af ynglende Hedehøg. Projekt Hedehøg. Dansk Ornitologisk Forening. Læs rapport her.


2018-20. Albatros Expeditions. Rekruttering af Expedition Guides til krydtogter i Antarktis og Arktis. Udvikling og dokumentation af koncept og manualer for polare expeditionskrydstogter.


2019. Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Lars Maltha Rasmussen, Marie Riddervold, Alejandro Corregidor Castro, Jacob Sterup, Jesper Tofft, Henrik Haaning Nielsen, Jesper Leegaard & Jana Kotzerka.  Overvågning af ynglefugle ved brug af droner. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 311. Se rapporten. 


2018. Registrering af kolonirugende fugle i Vadehavet og Limfjorden vha. drone. Aarhus Universitet.


2018. Oplæg om biologiske undersøgelser af Amager Fælled på Borgermøde afholdt 29.5.2018. Se youtube video fra præsentationen fra 18:45.


2018. Optælling af ynglefugle på Amager Fælled. For Københavns Kommune. Bidrag til Naturkortlægning på delområder af Amager Fælled. 


2018. Dronefotos Antarktis. For Albatros Expeditions.


2017-2020. Field Staff Manager. Albatros Expeditions. Rekruttering af Expedition Guides til krydtogter i Antarktis og Arktis. Udvikling og dokumentation af koncept og manualer for polare expeditionskrydstogter.


2017. Limfjorden og Vadehavet. Optælling af ynglefugle vha. drone i.

Aarhus Universitet. Se præsentation af optællingerne ved workshop i Groningen 7.-8- marts 2018.


2017. Svalbard. Ekspeditionsleder på to krydstogter. Albatros Travel.


2017. Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017.

Rapport fra Natur360 til Københavns Kommune. Læs rapporten.


2017. Vandfugle i Hedeland 2017 - Registrering og forslag til forvaltning. Rapport fra Natur360 og Tidal Consult til Høje Taastrup Kommune. Læs rapporten.


2017. Ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017. Rapport fra Tidal Consult til Dansk Ornitologisk Forening, København.  Læs rapporten.


2017-2018. Expedition Guide. Lesser Antilles and Central America on Serenissima. Noble Caledonia.


2016. Rapport om benyttelsesplan for Nationalpark Thy. Se rapporten her.

Natur360  & Naturrådgivningen A/S


2016. Østgrønland. Ekspeditionsguide på krydstogt til Verdens sidste Vildmark. Sea Endurance. Albatros Travel


2016. Optælling af hættemåge vha drone. Sneum Engsø. Aarhus Universtitet.

Læs rapport.


2016. Optælling af Skarver vha. drone i Stavns Fjord. Aarhus Universtet.

Læs Rapport.


2016. Dokumentation naturpleje i Maglemosen Vedbæk vha. drone.

Natur360, Rudersdal Kommune. Se rapporten her.


2016. Naturovervågning og forslag til fuglevenlig pleje af parker i Købehavn. Christianshavns Vold, Østedparken, Kastellet, Ryvangens Naturpark og Kagsmosen.


2016. Naturovervågning og forslag til fuglevenlig pleje af parker i Købehavn, Kastellet.


2016. Naturovervågning og forslag til fuglevenlig pleje af parker i Købehavn, Østre Anlæg. 


2014-2016. Feltstudier af påvirkning og kollisionsrisiko for trækkende rovfugle i forbindelse med Anholt Havmøllepark. Bioconsult SH


2016. Svalbard. Ekspeditionsleder på to krydstoger. Sea Endurance.

Albatros Travel 


2016. Norge og Svalbard. Ekspeditionsguide. Serenissima. Noble Caledonia


2016. Ekspeditionsguide Island rundt. Ocean Diamond. Noble Caledonia.


2016. Optælling af koloni af skarver vha. drone. Aarhus Universitet. Se forsidefoto samt resultater i rapporten fra Aarhus Universitet:

Danmarks Ynglebestand af Skarver 2016.


2016. Optælling af koloni af hættemåger vha. drone. Aarhus Universitet


2016. Dokumentation af naturpleje vha afbrænding i Grib Skov.

Natur360. Natur & Landbrug ApS

Se Video


2016. Dokumentation af naturpleje vha afbrænding, Værløse Flyvestation.

Natur360. Natur & Landbrug ApS.

Se Video


2016. Skibsbaserede transekttællinger af havfugle ved off-shore vindmøller Butendiek, Nordsøen, Tyskland. Bioconsult SH


2014-2016. Initiering af langtidsovervågningsprogram for ederfugle i Vestgrønland. Feltarbejde og moniteringsrapporter. Grønlands Naturinstitut


2016. Registrering og vurdering af fuglelivet i 6 Københavnske byparker og forslag til plejeforanstaltninger. Københavns Kommune. Natur360. 


2015 og 2014. Skibsbaserede transekttællinger af havfugle ved off-shore vindmøller ved Luchterduinen, Holland. Marine Observers


2015. Undersøgelse af Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander på Amager Fælled. Københavns Kommune. Læs Rapport.


2013. Biologiske basisregistreringer på Amager fælled af fugle, padder og krybdyr samt rapportering og rådgivning vedr. biotopsforvaltning og plejeplaner. Københavns Kommune. Natur360. Læs Rapport.


2014-2016. Overvågning af havpattedyr i tilknytning til opstilling af havbaserede vindmølleparker på Kriegers Flak i Østersøen og Amrum Bank West i Nordsøen. Bioconsult SH.


1999: Tøndermarsken. Analyse af udviklingen for ynglende og rastende fugle 1979-99. Arbejdsrapport nr. 113.  Danmarks Miljøundersøgelser. Miljø og Energiministeriet. Læs rapport. 


Lars Maltha Rasmussen, John Frikke og Svend Rønnest. Fuglelokaliteter i Ribe Amt 1970-1980 Bind 1: lokaliteter. 345 s.

Bind 2 Fuglearter. 1767 s.
Udgivet af Ribe Amtsråd og Dansk Ornitologisk Forening 1987.