Opgaver

CVR. nr 3739 0054

Lars Maltha Rasmussen

Tlf. 0045 2155 6111

Projekter og opgaver

Dronefoto, Tidal Consult, Sneum Engsø
Ocean Atlantic i Antarktis.
Feltarbejde på Amager Fælled. Udlægning af fælder til salamander.
Grågås, Tidal Consult, Københavnske Byparke

Foto herunder: Optælling på dronefoto af hættemåger i Sneum Engsø, 2016. I det nærmeste delområde er der optalt 1665 hættemåger. For hver 100 individer skiftes farve for at lette overskueligheden. Normalt optælles denne del af kolonien vha. et teleskop fra digetoppen i 7 m højder og på en afstand af 350 m.  Dronefotoet er fra 40 m højde og giver en optimal og meget præcis optælling.

2020. Langtidsovervågning af Ederfugle i Vestgrønland. Feltarbejde og rapport til Grønlands Naturinstitut. 


2020. Registrering af ynglefugle og padder i Better Energy's solcellepark ved Blangslev, Sjælland. Natur360 for Habitats. 


2020 Maglemosen ved Vedbæk. Registrering af ynglefugle. Natur360 for Rudersdal Kommune. 


2020. Dronefotos af ældre villakvarterer. Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift. 


2020. Optælling af ynglefugle på Vestre Kirkegård og Bispebjerg Kirkegård. Københavns Kommune. Rapport. 


2020. Optælling af Hættemåger i Utterslev Mose på fotos optaget fra drone. Natur360 for Københavns Kommune. 


2020. Artskoordinator. Feltarbejde. Registrering af ynglende Hedehøg. Projekt Hedehøg. Dansk Ornitologisk Forening. Udarbejdelse af rapport. 


2020. Udarbejdelse af informationsfolder om Projekt Hedehøg for Dansk Ornitologisk Forening. 


2019. Artskoordinator. Feltarbejde. Registrering af ynglende Hedehøg. Projekt Hedehøg. Dansk Ornitologisk Forening. Læs rapport her.


2018-20. Field Staff Manger. Albatros Expeditions. Rekruttering af Expedition Guides til krydtogter i Antarktis og Arktis. Udvikling og dokumentation af koncept og manualer for polare expeditionskrydstogter.


2019. Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Lars Maltha Rasmussen, Marie

Riddervold, Alejandro Corregidor Castro, Jacob Sterup, Jesper Tofft, Henrik

Haaning Nielsen, Jesper Leegaard & Jana Kotzerka.  Overvågning af ynglefugle ved brug af droner. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 70 s. - Videnskabelig rapport nr. 311.

http://dce2.au.dk/pub/SR311.pdf


2018. Registrering af kolonirugende fugle i Vadehavet og Limfjorden vha. drone. Aarhus Universitet.


2018. Oplæg om biologiske undersøgelser af Amager Fælled på Borgermøde afholdt 29.5.2018. Se youtube video fra præsentationen fra 18:45.


2018. Optælling af ynglefugle på Amager Fælled. Seacon.


2018. Dronefotos. Antarktis. For Albatros Expeditions.


2017. Field Staff Manger. Albatros Expeditions. Rekruttering af Expedition Guides til krydtogter i Antarktis og Arktis. Udvikling og dokumentation af koncept og manualer for polare expeditionskrydstogter.


2017. Limfjorden og Vadehavet. Optælling af ynglefugle vha. drone i.

Aarhus Universitet. Se præsentation af optællingerne ved workshop i Groningen 7.-8- marts 2018.


2017. Svalbard. Ekspeditionsleder på to krydstogter. Albatros Travel 


2017. Damhussøen og Damhusengen, Fugle og forvaltning 2017.

Rapport fra Natur360 til Københavns Kommune. Læs rapporten.


2017. Vandfugle i Hedeland 2017 - Registrering og forslag til forvaltning. Rapport fra Natur360 og Tidal Consult til Høje Taastrup Kommune. Læs rapporten.


2017. Ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017. Rapport fra Tidal Consult til Dansk Ornitologisk Forening, København.  Læs rapporten.


2017-2018. Expedition Guide. Lesser Antilles and Central America on Serenissima. Noble Caledonia.


2016. Rapport om benyttelsesplan for Nationalpark Thy. Se rapporten her.

Natur360  & Naturrådgivningen A/S


2016. Østgrønland. Ekspeditionsguide på krydstogt til Verdens sidste Vildmark. Sea Endurance. Albatros Travel


2016. Optælling af hættemåge vha drone. Sneum Engsø. Aarhus Universtitet.

Læs rapport.


2016. Optælling af Skarver vha. drone i Stavns Fjord. Aarhus Universtet.

Læs Rapport.


2016. Dokumentation naturpleje i Maglemosen Vedbæk vha. drone.

Natur360, Rudersdal Kommune. Se rapporten her.


2016. Naturovervågning og forslag til fuglevenlig pleje af parker i Købehavn. Christianshavns Vold, Østedparken, Kastellet, Ryvangens Naturpark og Kagsmosen.


2016. Naturovervågning og forslag til fuglevenlig pleje af parker i Købehavn, Kastellet.


2016. Naturovervågning og forslag til fuglevenlig pleje af parker i Købehavn, Østre Anlæg. 


2014-2016. Feltstudier af påvirkning og kollisionsrisiko for trækkende rovfugle i forbindelse med Anholt Havmøllepark. Bioconsult SH


2016. Svalbard. Ekspeditionsleder på to krydstoger. Sea Endurance.

Albatros Travel 


2016. Norge og Svalbard. Ekspeditionsguide. Serenissima. Noble Caledonia


2016. Ekspeditionsguide Island rundt. Ocean Diamond. Noble Caledonia.


2016. Optælling af koloni af skarver vha. drone. Aarhus Universitet. Se forsidefoto samt resultater i rapporten fra Aarhus Universitet:

Danmarks Ynglebestand af Skarver 2016.


2016. Optælling af koloni af hættemåger vha. drone. Aarhus Universitet


2016. Dokumentation af naturpleje vha afbrænding i Grib Skov.

Natur360. Natur & Landbrug ApS

Se Video


2016. Dokumentation af naturpleje vha afbrænding, Værløse Flyvestation.

Natur360. Natur & Landbrug ApS.

Se Video


2016. Skibsbaserede transekttællinger af havfugle ved off-shore vindmøller Butendiek, Nordsøen, Tyskland. Bioconsult SH


2014-2016. Initiering af langtidsovervågningsprogram for ederfugle i Vestgrønland. Feltarbejde og moniteringsrapporter. Grønlands Naturinstitut


2016. Registrering og vurdering af fuglelivet i 6 Københavnske byparker og forslag til plejeforanstaltninger. Københavns Kommune. Natur360. 


2015 og 2014. Skibsbaserede transekttællinger af havfugle ved off-shore vindmøller ved Luchterduinen, Holland. Marine Observers


2015. Undersøgelse af Spidssnudet Frø og Stor Vandsalamander på Amager Fælled. Københavns Kommune. Læs Rapport.


2013. Biologiske basisregistreringer på Amager fælled af fugle, padder og krybdyr samt rapportering og rådgivning vedr. biotopsforvaltning og plejeplaner. Københavns Kommune. Natur360. Læs Rapport.


2014-2016. Overvågning af havpattedyr i tilknytning til opstilling af havbaserede vindmølleparker på Kriegers Flak i Østersøen og Amrum Bank West i Nordsøen. Bioconsult SH

Bastrup Sø, Tidal Consult. dronefoto
Nationalpark Thy, Tidal Consult, Klokkelyng

© Copyright 2016. All Rights Reserved.